INFORMACIÓN XERAL

De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar que  EDITORIAL GUIVERNY S.L. con CIF número  B 70.303.284 con domicilio social en Urb. Hortensia nº 4, Os Ánxeles, 15.280, Brión (A Coruña) é o titular do presente dominio www.editorialguiverny.com. Estes termos e condicións, xunto coa súa aceptación na confirmación de compra, constitúen o contrato entre Vostede e EDITORIAL GUIVERNY S.L..

PROCESO DE COMPRA

De conformidade co artigo 27 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar os distintos trámites para celebrar o contrato online. Atendendo ao artigo 27.1. b da mencionada Lei, EDITORIAL GUIVERNY S.L. arquivará o documento electrónico en que se formalice o contrato e este será accesible para o usuario solicitándoo.  EDITORIAL GUIVERNY S.L. remitirá unha copia ao cliente unha vez finalizado o proceso de compra, achegando tamén unha copia deste documento (condicións xerais de compra, documento de desistencia e se o produto foi pagado antes de saír das nosas instalacións a factura de compra).

XENERALIDADES

Como norma xeral, a realización dun pedido en EDITORIAL GUIVERNY S.L. supón a aceptación das presentes condicións xerais de venda reflectidas neste documento. O Cliente declara, baixo a súa responsabilidade ler e entender os presentes termos e condicións de venda e aceptalos. Ningunha estipulación realizada por parte do cliente poderá diferir das de EDITORIAL GUIVERNY S.L. se non foron expresamente aceptadas polo noso departamento de venda online.

MODALIDADES DE PEDIDOS

Os clientes dispoñen de diversas formas para realizar os seus pedidos: (A elexir polo cliente)
1. Por Internet: a través de www.editorialguiverny.com   
2. Por correo electrónico a: guiverny@editorialguiverny.com   
3. Por teléfono: 619 949 668

PREZOS

Todos os prezos expostos na ficha de produto levan incluído o 21% de IVE/IVE. Os prezos están expresados en euros (€). O prezo aplicable será o que conste no momento que o cliente realizou a compra. Os prezos publicados son válidos ata finalización da vixencia da oferta.

A empresa resérvase o dereito de cambiar os prezos dos produtos sen aviso previo/previo aviso.

FORMAS DE PAGO

EDITORIAL GUIVERNY S.L. dispón das seguintes formas de pago: (A elixir polo cliente)

1.- TRANSFERENCIA BANCARIA OU INGRESO EN CONTA: Ao elixir esta forma de pago terás que realizar un ingreso bancario, indicando o teu nome, apelidos e número de pedido. Non se realizará o envío da mercadoría ata a confirmación da transferencia por parte da entidade bancaria. Tamén podes enviarnos un correo electrónico no cal haxa unha copia do ingreso bancario para axilizar os trámites do envío.

2.- TARXETA DE CRÉDITO:  As cantidades cargaranse a partir do momento de envío da mercadoría. Para a súa seguridade os datos bancarios introducidos son encriptados e transmitidos de forma segura aos servidores da entidade bancaria e, posteriormente, son verificados co banco emisor para evitar posibles fraudes e abusos.

3.- PAYPAL. O aviso do pago é recibido por EDITORIAL GUIVERNY S.L. de inmediato, a diferenza doutros métodos nos que a confirmación de pago por parte do cliente tarda uns días. Esta modalidade de pago non supón ningún incremento no prezo do artigo.  PayPal permite pagar directamente sen comunicar os datos financeiros na internet.  PayPal codifica automaticamente os datos confidenciais coa axuda das mellores tecnoloxías dispoñibles no mercado.

4.- CONTRA REEMBOLSO. Desta maneira poderán realizar o pago en efectivo do articulo ao mensaxeiro. Esta modalidade só estará dispoñible para todos os envíos que se realicen dentro do territorio español peninsular. Unicamente válido para pedidos inferiores a _________€. Esta forma de pago leva un suplemento de ____€.

PRAZOS DE ENTREGA

EDITORIAL GUIVERNY S.L. non envía ningún produto ou pedido ata que comprobemos o pago da factura. Os envíos irán acompañados da súa factura ou confirmación do pedido (documento electrónico).

EDITORIAL GUIVERNY S.L. realiza os envíos por diferentes empresas de transporte, nun máximo de ________ desde o peche da venda. Os prazos de entrega están estipulados polas axencias de transporte contratadas (Empresas de Transportes e Correos).

EDITORIAL GUIVERNY S.L. non é responsable da entrega da mercadoría no domicilio e dos posibles atrasos no prazo de entrega. Se o cliente observase algunha anomalía no paquete entregado, rogamos fágao constar no albará de entrega a súa reclamación e ademais indicando no albará a frase "pendente de comprobación". Seguidamente infórmenos canto antes da anomalía, antes de 24 horas da entrega (artigo 952.2 do código de comercio).

EDITORIAL GUIVERNY S.L. pode variar en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso as condicións nos prazos de entrega. Rogamos visite esta sección frecuentemente.

GASTOS DE ENVÍO

Os gastos de envíos estipulados por EDITORIAL GUIVERNY S.L. para España peninsular e Baleares son gratuítos se o prezo total do pedido supera os ______€. En caso contrario, os gastos de envío serán _________€.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do cliente e leste asinase o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar os produtos á recepción e expoñer todas as condicións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción de entrega. Se existise algunha anomalía na recepción da mercadoría o cliente dispón de 24 horas para realizar a reclamación á empresa de transportes.

DEREITO DE DESISTENCIA

EDITORIAL GUIVERNY S.L. entende por devolución o retorno do produto ou produtos comprados por parte do cliente e o seu posterior reembolso (Dereito de desistencia).  EDITORIAL GUIVERNY S.L. entende por cambio a substitución do produto por outro igual ou distinto. Os clientes dispoñen de 14 días hábiles (En cumprimento do capítulo II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias no seu artigo 71.1), a partir da recepción da mercadoría para poder realizar o cambio ou devolución. Unha vez comprobado o material e se todo é correcto reintegrarase a totalidade paga polo cliente nun prazo non superior a _______días (incluídos gastos de envío da compra). En cumprimento do artigo 73 do capítulo II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias os gastos de devolución ao utilizar o dereito de desistencia corren a cargo de EDITORIAL GUIVERNY S.L. / do cliente.

Se desexa exercer o dereito de desistencia, pode descargar o formulario na seguinte ligazón Dereito Desistencia

POLÍTICA DE CAMBIOS

EDITORIAL GUIVERNY S.L. entende por cambio a substitución do produto por outro calquera. Os clientes dispoñen de _____________ días naturais, a partir da recepción da mercadoría para poder realizar calquera cambio.

O procedemento para seguir nos cambios será o seguinte: Enviou dun e-mail a guiverny@editorialguiverny.com. É necesario indicarnos que se trata dun cambio, a data de compra, número de pedido e os motivos do cambio ou devolución. Deberá indicarnos o produto ou produtos que desexa recibir para saber a súa dispoñibilidade actual. EDITORIAL GUIVERNY S.L. estimase se está dentro dos prazos legais establecidos ou garantía comercial que EDITORIAL GUIVERNY S.L. dá aos seus clientes.

O paquete deberá conter a embalaxe orixinal, etiquetas, manuais de uso e garantías. O produto debe estar sen ser usado, na embalaxe orixinal e con todos os seus accesorios e documentación adxunta. Unha vez chegado o paquete, comprobaremos que o produto non teña ningún tipo de dano e non foi usado. Se o produto está en perfectas condicións, procederemos ao seu cambio de inmediato. Se, pola contra, detectamos algunha anomalía, informaríase o cliente da devandita incidencia.

EDITORIAL GUIVERNY S.L. devolverá os gastos de envío iniciais, sendo por conta do cliente os gastos do envío do produto desde a súa casa ata a sede da tenda (custos de devolución).

EDITORIAL GUIVERNY S.L. Non acepta cambios a portes debidos.

GARANTÍA

Segundo a normativa vixente en materia de consumo e outras leis complementarias, vostede ten garantía legal no caso de que os bens entregados sexan defectuosos ou non cumpran as especificacións sinaladas no contrato e sexa necesario reparalos, substituílos, rebaixar ou reembolsar o prezo pago. Neses casos, buscaremos a solución idónea para que poida dispoñer do produto en condicións óptimas ou poida devolvelo se é o seu desexo.

A garantía dos produtos adquiridos será a súa factura de compra.  

O inicio do período de garantía iníciase coa data de entrega do produto. Os defectos ou danos que puidesen xurdir dunha incorrecta manipulación dos produtos e materiais ou os desgastes producidos por un uso normal, non se inclúen na garantía do mesmo. A documentación de garantía incluída polos fabricantes é de obrigada lectura polo comprador. Os documentos de garantía poden incluír ou excluír limitacións sobre a cobertura de garantía do produto. Calquera incidencia ou anomalía durante o período de garantía deberá ser indicada por medio de correo electrónico a guiverny@editorialguiverny.com.

RESOLUCIÓN DO CONTRATO

De conformidade co artigo 60.2.d da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (L.S.S.I.) faise constar os procedementos que dispón o consumidor para poñer fin ao contrato.

O cliente que confirmase o pedido no proceso de compra poderá anular o pedido nas seguintes situacións:

A) Decide despois da compra botarse atrás: Deberá avisarnos antes da saída da mercadoría das nosas instalacións. Se pagase o produto deberá avisarnos canto antes.

B) Decide botarse atrás mentres o envío da mercadoría xa está feito. Deberá usar o dereito de desistencia ao recibir o produto.

C) EDITORIAL GUIVERNY S.L. non ten o produto. Poida que non dispoñamos do produto no momento de compra, tentaremos conseguilo no prazo mínimo de tempo ou elixir outro produto. O cliente pode decidir anular o pedido.

REXISTRO DO USUARIO

A formalización de calquera relación comercial con EDITORIAL GUIVERNY S.L. a través da presente páxina web require o previo rexistro do cliente ou usuario. O cliente recoñece e afirma que os datos son seus, verídicos e reais mediante o envío do formulario de rexistro.

Como usuario rexistrado. Declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais de Compra ao contratar calquera servizo con EDITORIAL GUIVERNY S.L.

EDITORIAL GUIVERNY S.L. resérvase o dereito de anulación ou cancelación dunha conta en caso de inactividade durante un período de tempo prolongado.

No momento que o cliente realiza o primeiro pedido o sistema pediralle máis datos persoais para a realización do pedido (datos de envío e/ou datos de facturación).

No caso de que o Cliente xa realizase pedidos anteriores unicamente deberá indicar no formulario o seu correo electrónico e o contrasinal.

En cumprimento do establecido no art. 27.1. c da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE) o cliente dispoñerá de medios técnicos á súa disposición para identificar e corrixir erros na introdución de datos persoais. O cliente rexistrado dispoñerá de todo momento mediante a introdución do seu nome de usuario e contrasinal dun panel de control onde poderá modificar en calquera momento datos incorrectos sobre datos persoais da súa conta, datos de facturación, datos de envío.

MENORES DE IDADE

Para poder realizar un pedido o cliente deberá ter un mínimo de 18 anos.

PROTECCIÓN DE DATOS

En EDITORIAL GUIVERNY S.L. tomámonos moi en serio a protección dos datos dos nosos clientes. Para máis información podes consultar a nosa Política de Privacidade.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

EDITORIAL GUIVERNY S.L. resérvase o dereito para modificar as condicións xerais de venda sen aviso previo/previo aviso, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través do mesmo como a forma na que estes parezan presentados ou localizados nos seus servidores. Estes cambios deberán de ser aceptados polo Usuario cada vez que faga efectiva unha compra. Por esta razón debe revisarse frecuentemente esta páxina ou cada vez que se realiza unha compra. 

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais de Contratación fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta salvo que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, houbese de afectalas de forma integral. 

LEXISLACIÓN

Estas Condicións xerais réxense pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución de conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.